Św. Dominik Guzman
W rycie dominikańskim w dniu 4 sierpnia obchodzona jest uroczystość św. Ojca Dominika, założyciela Zakonu. Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do podjęcia wraz z nami przed tą uroczystością nowenny do Świętego Zakonodawcy w intencji, aby uprosił znalezienie w klasztorze krakowskim ojca, który zgodzi się raz na miesiąc celebrować Mszę w rycie dominikańskim dla grupy wiernych świeckich, pragnących w niej uczestniczyć. Przez dziewięć dni, od 26 lipca do 3 sierpnia, będziemy odmawiać w tej intencji podane niżej modlitwy. Serdecznie dziękujemy za wsparcie modlitewne. Korzystając ze zbliżającej się uroczystości tak potężnego Świętego, można oprócz naszej intencji podjąć także inne intencje związane z rytem dominikańskim i ogólnie zakonem dominikańskim 🙂

Litania o Świętym Patriarsze Dominiku

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Królowo Różańca Świętego,
Wielki Ojcze i Patriarcho św. Dominiku,
Imieniem Pańskim uprzywilejowany,
Od Matki Boskiej synem nazwany,
Światło Kościoła Bożego,
Oświecenie świata całego,
Pochodnio gorejąca wiary,
Gwiazdo jaśniejąca od wieków,
Opowiadaczu Słowa Bożego,
Różo cierpliwości,
Zbawienia ludzkiego najchciwszy,
Męczeństwa najpożądliwszy,
Wielki dusz ludzkich szafarzu,
Wszelkiej prawdy nauczycielu,
Mężu Ewangeliczny,
Stróżu Anielskiej czystości,
Wzorze wstrzemięźliwości,
Przykładzie głębokiej pokory,
Miłośniku posłuszeństwa,
Naśladowco Chrystusowego ubóstwa,
Filarze Zakonności,
W cnoty wszelkie najbogatszy,
Żarliwy Kaznodziejo,
Ogniu po Eliaszu na świat spuszczony,
Oświecicielu grzeszników,
Trąbo Ewangelii świętej,
Ogłosicielu chwały niebieskiej,
Gromie ciemności heretyckich,
Zwycięzco błędów Albigeńskich,
Zburzycielu nieprawości,
Lekarzu doskonały chorób ciała i duszy,
Wskrzesicielu umarłych w Imię Boga,
Opiekunie ubogich i w utrapieniu zostających,
Wybawicielu w niewoli zatrzymanych,
Słońce jaśniejące w Kościele Bożym,
Łaską Chrystusa wzmocniony bohaterze,
Szatą niewinności przyodziany rycerzu,
Śliczny kwiecie ogrodu Jezusowego,
Niezmordowany chwalco Maryi,
Najpierwszy rozkrzewicielu Różańca świętego,
Z niewinności życia Aniele,
Zakonów trzech wielki Patriarcho,
W nawracaniu dusz gorliwy Apostole,
Opowiadaczu nauki Jezusowej wierny Ewangelisto,
Umartwieniem ciała dziwny Męczenniku,
Wielością cnót chwalebny Wyznawco,
Światłem nauki prawdziwy Doktorze,
Czystością duszy i ciała niewinna Dziewico,
Zasługami potężny przed Bogiem nasz Ojcze, nauczycielu i wodzu,
Abyśmy wiernie Ciebie naśladowali,
Abyśmy zbawieniu ludzkiemu służyli,
Abyśmy cnotami przed światem jaśnieli,
Abyśmy Kościołowi św. użyteczni byli,
Abyśmy w niewinności żyli,
Abyśmy grzech i niedowiarstwo burzyli,
Abyśmy za Twoją przyczyną od wszelkich błędów i nieprawości byli wolnymi,
Abyśmy od nagłej i niespodzianej śmierci byli zachowani,
Abyśmy łaski ostatecznej dostąpili,
Abyśmy w godzinę śmierci do chwały niebieskiej przyjęci zostali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Antyfona

Wielki Ojcze święty Dominiku! Któryś poważną świątobliwości twojej przyczyną wszystek świat od straszliwego gniewu Bożego, trzema strzałami grożącego, wybawić raczył; a na ubłaganie Majestatu Boskiego, za nauką Panny przenajświętszej modlitwę Różańca św. postanowił, chciej nas w tem Arcybractwie nabożnych, teraz żyjących twoją przyczyną wspierać przed Bogiem, a w godzinę śmierci naszej pod płaszcz ojcowskiej obrony wespół z innemi sługami tej Panny i Matki miłosierdzia łaskawie przyjąć.

Modlitwa

R. Wielką nadzieję uczyniłeś płaczącym cię przy śmierci, gdy im przyrzekłeś pomoc swoją z nieba. Spełnij, Ojcze święty, coś przyrzekł, ratując nas twojemi prośbami.
V. który tak wielu chorych na ciele uzdrawiałeś cudownie, uproś nam od Boga poprawę obyczajów i duszne zbawienie.
R. Spełnij Ojcze święty, coś przyrzekł, ratując nas twojemi prośbami.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Spełnij Ojcze święty, coś przyrzekł, ratując nas twojemi prośbami.
V. Módl się za nami św. Ojcze Dominiku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się

Daj nam, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy, którzy grzechów naszych ciężarem przyciśnieni jesteśmy, błogosławionego Dominika wyznawcy Twego Ojca naszego obroną byli podźwignieni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

Źródło:  „Róża duchowna.