Modlitwa I

O Święty Ojcze Dominiku, wodzu i książę zakonników, nadziejo i pociecho wszystkich do ciebie całem sercem wołających, twojej najświętszej protekcyi pokornie polecam się, ażebyś dla zacności zasług twoich od wszystkich przeciwności raczył mię bronić i z twojej obfitej pobożności uprosił mi dar łez i skruchy, ażebym godnie i serdecznie mógł opłakać tak wielkie złości moje, któremi od młodości mojej najmilszego Pana Jezusa częstokroć obrażałem. O latorośli w domu Bożym wielkie pożytki czyniąca! O naczynie złotem pełne, drogiemi kamieniami ozdobione, według serca Bożego obrane i niezliczonemi łask darami jak perłami kosztownemi obdarzone! Ciebie proszę i pod twoją protekcyę całem sercem się oddaję, błagając, abyś o mnie nędznym grzeszniku raczył pamiętać przed Bogiem, aby mi wszystkie występki moje łaskawie odpuścił, w pokucie i życiu pobożnem utwierdził, wreszcie do społeczeństwa błogosławionych dojść dozwolił, gdziebym się z tobą mógł cieszyć i wychwalać Boga na wieki. Amen.

Modlitwa II

O najchwalebniejszy i najświętszy Ojcze i Patryarcho Dominiku święty, którego duszę tak przeniknęły Rany Pana i Zbawiciela naszego za nas na krzyżu umarłego, iż nigdy ich z pamięci spuścić nie mogłeś, ale z nieoszacowanym pożytkiem twoim ustawicznie one rozmyślając różnemi sposobami, nabyłeś przez to rozlicznych cnót i ugruntowałeś w czystem sercu twojem gorącą wdzięczność za nie ku Stwórcy i Odkupicielowi twojemu. Upadam ja dziś, nędzny grzesznik, do nóg twoich, Patronie i Opiekunie mój jedyny, i proszę usilnie, racz mi zjednać u Stwórcy mojego, abym się nieustannie w ranach Jezusa przeglądał. niech Jego nieskończone miłosierdzie oderwie wszystkie stworzenia od oczu moich, a postawi mi w myśli jednorodzonego Syna Bożego u słupa za grzechy moje okrutnie usieczonego, koroną cierniową nielitościwie skłótego, do krzyża gwoźdźmi sromotnie przybitego, wszystkiego zelżonego i zranionego, abym tym najboleśniejszym widokiem przejęty, do niczego już w życiu nie przykładał serca mego, ale aby sam tylko we mnie żył Ukrzyżowany mój Zbawiciel; oraz abym ciebie, o Patryarcho święty, w tem naśladując na ziemi, z owoców Męki Jezusa mógł się z tobą cieszyć w Niebie na wieki. Amen.

Modlitwa prosząca o dar nabożeństwa
do Najśw. Maryi

O najświętszy Ojcze i Patryarcho Dominiku, którego serce zawsze z Bogiem złączone, przenajchwalebniejszej Królowej nieba i ziemi, przeczystej Maryi ze wszystkich sił służyło i Onę jedynę jako jedyną Matkę i Opiekunkę najgorętszą miłością kochało. Ojcze najmilszy, który wzajemnie ukochany byłeś od Najświętszej Maryi i wybrany przez Nią do ogłaszania światy ku nawróceniu grzeszników Jej ulubionej różańcowej modlitwy, błagam cię z pokorą o przyczynę do Stwórcy mojego, aby mię za skuteczną modlitwą twoją darem nabożeństwa ku tej Pannie przenajświętszej ubogacić raczył, aby się serce moje ku Niej rozmiłowało, jej wiernie służyło i Ją gorącym afektem wychwalało, abym za przyczyną twoja, święty mój Patryarcho, nie przestawał wielbić tej Matki miłosierdzia różańcową modlitwą, a w ostatni moment życia mojego mógł do Niej zawołać z ufnością: Zdrowaś Marya, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion Owoc żywota Twojego Jezus — módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa o wszelkie dary

O najchwalebniejszy Ojcze Dominiku święty, tak wielkiemi od Boga, któremuś ze wszelkich sił Twoich służył, opatrzony darami, z których jasnego widzenia dziś się z Aniołami cieszysz i cieszyć się będziesz na wieki; proszę cię, ukochany Patronie i Opiekunie mój, niech za twoją przyczyną żyję i umieram w świętej wierze rzymsko-katolickiej; niech będę ozdobiony szatą miłości, roztropności i posłuszeństwa; niech wstrzemięźliwością, czystością i życiem umartwionem umiem unikać sideł i zdrad świata, ciała i czarta; niech zamiłuję życie pracowite dla Nieba i prawdziwą pokutę oraz chętne znoszenie i przyjmowanie krzyżów wszelkich i umartwień dla zgładzenia moich win i przestępstw. Niech dobra, które mam, niemającym chętnie udzielam; których zaś nie mam, u mających pokornie upraszam; niech niczego bliźniemu nie zazdroszczę, poprzestają na tym, co mi Bóg udzielać raczy i za wszystko Mu serdecznie dziękuję. Niech wszystkie zmysły moje mam na pilnej straży, sumienie w czystości trzymam, w uczynkach dobrych codziennie się pomnażam, życie w bogobojności zakończę. O spraw to wszystko przyczyną swoją u Boga, o święty Patryarcho Dominiku, i daj, abym wspólnie z tobą mógł wychwalać Zbawiciela mego przez nieskończone wieki. Amen.

Źródło: „Róża duchowna”.