Kyrie elejson. Chryste elejson, Eyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Marya, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Ojcze Święty Wincenty,
Święty Wincenty, wielka ozdobo Zakonu kaznodziejskiego,
Święty Wincenty, nauką Twoją Kościół Boży objaśniający,
Święty Wincenty, Niebo uweselający,
Święty Wincenty, pośle Chrystusów, na gody wieczne zapraszający
Święty Wincenty, mistyczny magnesie, żelazne grzeszników serca do Boga ciągnący,
Święty Wincenty, Ewangieliczny gospodarzu, nasienie słowa Bożego w sercach ludzkich zasiewający,
Święty Wincenty, niepokonany Dawidzie, przeciw piekielnemu Goliatowi ustawicznie wojujący,
Święty Wincenty, wierny strażniku owczarni Chrystusowej,
Święty Wincenty, drugi Mojżeszu, lud do ziemi obiecanej prowadzący,
Święty Wincenty, mistyczna lasko, w ręku Boskim cuda wielkie czyniąca,
Święty Wincenty, grzmocie, na cały świat o grzechy piorunowaniem grożący,
Święty Wincenty, gorliwy Apostole, ostateczny sąd Boski ludowi opowiadający,
Święty Wincenty, Aniele od Boga do pokazania drogi błądzącym posłany,
Święty Wincenty, Nauczycielu żywota doskonałego,
Święty Wincenty, okrzyku, mury czartowskie Babilonu obalający,
Święty Wincenty, drugi Izajaszu, usta od Boga zapalone mający,
Święty Wincenty, możniejszy Jonaszu, świat cały do skruchy prowadzący,
Święty Wincenty, waleczny Jozue, upał słońca sprawiedliwości tamujący,
Święty Wincenty, Aniele, pośrodku Nieba latający,
Święty Wincenty, Aniele wielki, któremu jest dana do rozgłoszania Chrystusowa Ewangelia,
Święty Wincenty, Eliaszu, ognistym mieczem słowa Boskiego uzbrojony,
Święty Wincenty, Eliaszu, śmierć wojujący,
Święty Wincenty, czysty Józefie, na dworze króla hiszpańskiego nie przełamany,
Święty Wincenty, kolumno ognista, przez pustynią świata tego lud Boski prowadząca,
Święty Wincenty, wierny pasterzu, owieczek zgubionych szukający,
Święty Wincenty, wesele Aniołom z pokuty grzesznika sprawujący,
Święty Wincenty, grosza zgubionego ze skarbu Chrystusowego usilnie szukający,
Święty Wincenty, naczynie wybrane do noszenia Imienia Jezusowego,
Ojcze, święty Wincenty, któryś wszedł na świat, ażebyś zwyciężający zwyciężał, i za to odniósł koronę wieczną,
Święty Wincenty, miasto ucieczki naszej w utrapieniach,
Święty Wincenty, wszelkich chorób doskonały lekarzu,
Święty Wincenty, desperujących pewna pociecho,
Święty Wincenty, Kapłanie godnie od Boga powołany,
Święty Wincenty, Kapłanie niewinny i niezmazany,
Święty Wincenty, Kapłanie wychwalający Boga,
Święty Wincenty, Kapłanie zawsze proszący Boga za ludem,
Święty Wincenty, Kapłanie ofiarujący za grzechy,
Święty Wincenty, Kapłanie wszystkim narodom sławny,
Święty Wincenty, Kapłanie Bogu i ludziom miły,
Święty Wincenty, mężu przedziwnej świątobliwości,
Święty Wincenty, mężu jaśniejący niezliczonemi cudami,
Święty Wincenty, mężu odpędzający szatany,
Święty Wincenty, mężu uwalniający od mocy szatańskiej,
Święty Wincenty, mężu uzdrawiający trucizną zarażonych,
Święty Wincenty, mężu gaszący pożary ognia,
Święty Wincenty, mężu dający życie umarłym,
Ojcze Święty Wincenty, ażebyśmy na straszny sąd Boski pamiętali, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy bez skruchy z tego świata nie schodzili,
Ażebyśmy łaskawego i miłościwego Sędziego znaleźć mogli,
Ażebyśmy na duszy i na ciele uzdrowionemi byli
Ażebyśmy znowu do grzechów naszych nie powracali,
Ażebyśmy przez Twoje zasługi nieba dostąpić mogli,
Ażebyśmy się wszelkiego grzechu wystrzegali,
Ażebyśmy od wszelkiej szatańskiej mocy zawsze na duszy i na ciele byli wolnymi,
Ażebyśmy od wszelkiego złego przypadku zachowani być mogli,
Ażebyśmy Boga nad wszystko kochali,
Ażebyśmy próżnością bogactw i rozkoszy światowych zwiedzionymi nie byli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Antyfona.
Jako gwiazda zaranna wpośród obłoków, i jako księżyc na pełni w czasie swoim i jako słońce jaśniejące, tak Wincenty zajaśniał w Kościele Bożym.

V. Módl się za nami Święty Wincenty.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Boże, którego dawne cuda przez drogiego kaznodzieję Twojego Wincentego św. wezwanie, w niniejszym także wieku jaśniejące, doznajemy — daj, prosimy, abyśmy, dzieła Jego wielkie opowiadając z daru Twego mamy za Patrona, u miłosierdzia Twojego obrońcę mieć zasłużyli. przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki, Amen.

Źródło: Chwała Maryi, czyli Książka Różańcowa ku czci Najsłodszego Imienia Jezus i Najświętszej Maryi Panny, zawierająca prócz Różańca inne modlitwy dla użytku Wiernych, a szczególnie dla Braci i sióstr Różańca św. Wydanie drugie pomnożone. Lwów. Nakładem Arcybractwa Różańcowego. Z drukarni Szczęsnego Bednarskiego, Lwów, Rynek, L. 9. 1889.